KPLAW

İş Kuleleri, Kule 3, Kat:2, 34330,
Levent / Istanbul, Turkey

CONTACT

T: +90 (212) 249 29 39
M: info@kplawtr.com

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan “Uzaktan Çalışma Yönetmeliği” 10 Mart 2021 Tarihli ve 31419 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Yönetmeliğin amacı, uzaktan çalışmanın yapılamayacağı işleri, verilerin korunması ve paylaşılmasına ilişkin işletme kurallarının uygulanmasını ve uzaktan çalışmanın usul ve esaslarını belirlemektir.

Yönetmelik’te özetle;

  • Uzaktan çalışmaya ilişkin iş sözleşmesinin yazılı olarak yapılacağı,
  • Uzaktan çalışmada alışma mekanının düzenlenmesinden kaynaklanan maliyetlerin karşılanma usulünün ve iletişimin yöntemi ve zaman aralığının uzaktan çalışan ile işveren tarafından birlikte belirleneceği,
  • Aksi kararlaştırılmadığı sürece uzaktan çalışanın iş ekipmanı ve malzemelerinin işveren tarafından karşılanacağı,
  • İşçiye teslim edilen iş araçlarının bedellerini de içeren bir listesinin imza karşılığı işçiye teslim edileceği,
  • İşin yerine getirilmesinden kaynaklanan mal ve hizmet üretimiyle doğrudan ilgili zorunlu giderlerin tespit edilmesine ve karşılanmasına ilişkin hususların iş sözleşmesinde belirtileceği,
  • Fazla çalışmanın işverenin yazılı talebi üzerine, işçinin kabulü ile mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılacağı,
  • Uzaktan çalışanın verilerin korunmasına ilişkin olarak işveren tarafından bilgilendirileceği ve korunması gereken verinin tanım ve kapsamının iş sözleşmesinde belirleneceği,
  • İşverenin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin önlemleri almakla ve gerekli eğitimleri vermekle yükümlü olduğu,
  • Hangi işlerde uzaktan çalışmanın yapılamayacağı,
  • Uzaktan çalışmanın mevzuatta belirtilen zorlayıcı nedenlerle uygulanacak olması halinde işçinin talebinin veya onayının aranmayacağı, bu haller dışında işçi ve işverenin anlaşması ile uzaktan çalışmaya geçilebileceği düzenlenmektedir.