KPLAW

İş Kuleleri, Kule 3, Kat:2, 34330,
Levent / Istanbul, Turkey

CONTACT

T: +90 (212) 249 29 39
M: info@kplawtr.com

Bilindiği gibi, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. Maddesi gereğince, belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı olarak nitelendirilmekte ve yasaklanmaktadır.

Ancak, 2002/2 sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği uyarınca, tebliğde belirtilen şartları sağlayan dikey anlaşmalar bu yasaktan muaf tutulmuştur.

5 Kasım 2021 tarihli ve 31650 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “2021/4 sayılı Tebliğ” ile  Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği’nde bazı değişiklikler yapılmıştır:

  1. Değişiklik öncesi düzenleme uyarınca, Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği’nin 2. Maddesine göre grup muafiyetinden yararlanabilmek için sağlayıcının dikey anlaşma konusu mal veya hizmetleri sağladığı ilgili pazardaki pazar payının %40'ı aşmaması gerekir.  2021/4 sayılı Tebliğ ile bu eşik %30 a indirilerek Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği’nin kapsamı daraltılmıştır.
     
  2. Değişiklik kapsamında, tek alıcıya sağlama yükümlülüğü içeren dikey anlaşmalarda da muafiyetin uygulanabilmesi için alıcının aşmaması gereken Pazar payı eşiği de aynı şekilde %30’a indirilmiştir.
     
  3. Ayrıca, Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği’nin %40 pazar payının hesaplanmasına ilişkin 6/A maddesinin ikinci fıkrası da bu değişiklik ile uyumlu olacak şekilde değiştirilmiş, bu maddedeki %40’lık pazar payı eşiği %30’a, ve pazar payının sonradan aşılması halinde muafiyetin belirli bir süre devam edeceğine ilişkin (c) ve (d) bentlerindeki eşikler ise %45’ten %35 e indirilmiştir.
     
  4. Son olarak 2021/4 sayılı Tebliğ ile,  pazar payı %40’ın altında fakat %30’un üzerinde olduğu için geçmişte grup muafiyetinden yararlanmakta olan ancak bu değişiklik ile muafiyet kapsamı dışında kalacak teşebbüslere, anlaşmalarını  4054 sayılı Kanunun 5. maddesinde düzenlenen şartlara uygun hale getirmeleri için  altı ay süre verilmiştir.