KPLAW

İş Kuleleri, Kule 3, Kat:2, 34330,
Levent / Istanbul, Turkey

CONTACT

T: +90 (212) 249 29 39
M: info@kplawtr.com

Türk hukukunda temsilcinin asili bağlayan bir tahkim anlaşması yapabilmesi için asil tarafından özel olarak yetkilendirilmesi gerekir.(TBK.m.504/3 ve HMK.m74) Özel olarak yetkilendirilmiş temsilci tarafından yapılan bir tahkim anlaşmasının asili bağlayıcı olabilmesi asilin onayı gerekir. Örneğin, asilin bizzat tahkim yargılamasına başlaması bu onayın verildiği anlamına gelebilir. 
 
Bir tüzel kişinin organının tahkim anlaşması yapması için özel olarak yetkilendirilmesi gerekmez. Bununla birlikte tüzel kişi, organı dışındaki bir kişi tarafından temsil ediliyorsa, örneğin bir çalışanı, bu kişiye tahkim anlaşması yapma yetkisi verilmelidir.  
 
Uygulamada, yetkisiz temsilci tarafından imzalanan tahkim anlaşmalarıyla çok sık karşılaşılmaktadır. Yargıtay 90’lı yıllarda verdiği kararlarında yetkisiz temsilci tarafından imzalanan asıl sözleşme ifa edildiği için geçerli hâle gelebilirse de tahkim anlaşmasının asili bağlamayacağı görüşündeydi. Yargıtay bu içtihadını değiştirdi. Yargıtay yakın tarihteki kararlarında tahkim anlaşmasının yetkisiz temsilci tarafından imzalandığı için tahkim anlaşmasının geçersiz olduğunun ileri sürülmesini dürüstlük kuralı çerçevesinde ele alıyor.  Örneğin bir karara konu olan uyuşmazlıkta, taraflar arasında 9 yıldır icra edilen bir sözleşmeden doğan uyuşmazlık açılan tahkim davasında hakem davalının yetkisiz temsilci tarafından imzalandığına için geçerli olmadığı yönündeki itirazını reddetti ve uyuşmazlığı esastan karara bağladı.  Karara karşı açılan iptal davasında yetkisiz temsilci tarafından imzalanan geçersiz bir tahkim anlaşmasına dayanarak hakem kararı verildiği için karar iptali talep edildi. (MTK.m.15) İptal davalarına ilk derece mahkemesi sıfatıyla bakan bölge adliye mahkemesi iptal davasını reddetti. BAM taraflar arasındaki sözleşmenin uyuşmazlığın çıktığı tarihe kadar 9 yıl boyunca fiili olarak uygulandığı, hakeme başvuru anına kadar ödemelerin tahsil edilmesi karşısında iş sahibinin sözleşme içeriğinden bilgisi bulunduğu ve edimleri yerine getirerek aslında sözleşmeyi onayladığı sonucuna vardı. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi BAM kararını onayladı. Bu karar Bölge Adliye Mahkemelerinin ve Yargıtayın tahkim yargılamasını destekleyen çok sayıdaki kararından biri olarak karşımıza çıkıyor.