KPLAW

İş Kuleleri, Kule 3, Kat:2, 34330,
Levent / Istanbul, Turkey

CONTACT

T: +90 (212) 249 29 39
M: info@kplawtr.com

Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), 29/12/2022 tarih ve 77/1900 sayılı kararı uyarınca yayımlanan 30/12/2022 tarih ve 2022/74 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni ile 2023 yılı için sermaye piyasası mevzuatı kapsamındaki yeniden değerlemeye tabi bazı tutarları güncelledi.

Yeniden değerleme yapılan tutarların bir kısmı şöyle;

 • Şirketlerin kayıtlı sermaye sistemine geçişi için gereken asgari sermaye tutarı 10.000.000 TL’den 30.000.000’ye çıkarıldı.
   
 • Portföy yönetim şirketlerinin asgari başlangıç sermayesi 7.500.000 TL’den 30.000.000 TL’ye çıkarıldı.
   
 • 2023 yılı için portföy yönetim şirketlerinin, yönetilen portföy büyüklüğüne göre sahip olmaları gereken asgari öz sermaye miktarı yönetilen portföy büyüklüğü tutarı (i) 1 milyar TL’ye kadar olanlar için 30 milyon TL, (ii) 1 milyar 1 TL’den-4 milyar TL’ye kadar olanlar için 40 milyon TL, (iii) 4 milyar 1 TL’den-36 milyar TL’ye kadar olanlar için 50 milyon TL, (iv) 36 milyar TL’yi aşanlar için 100 milyon TL olarak güncellenmiş, (v) 72 milyar TL’yi aşanlar için 72 milyar TL’yi aşan tutarın %0,02’si kadar ilave öz sermaye yükümlülüğü (iv) portföy yönetim şirketlerinin öz sermaye tutarının 200 milyon TL’yi aşması halinde ilave öz sermaye şartı aranmayacak.
   
 • Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının kuruluşunda asgari başlangıç sermayesinin; gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşümde ise mevcut ödenmiş/çıkarılmış sermaye ile öz sermayenin her biri için sahip olunması gerekli asgari tutarı 64.500.000 TL’den 142.000.000 TL’ye çıkarıldı.
   
 • Gayrimenkul yatırım fonlarının katılma paylarının nitelikli yatırımcıya satışına başlandığı tarihi müteakip en geç bir yıl içinde fon portföy değerinin ulaşması gereken asgari tutar 13.000.000 TL’den 40.000.000 TL’ye çıkarıldı.
   
 • Girişim sermayesi yatırım fonlarında nitelikli yatırımcılardan alınacak toplam asgari kaynak taahhüdü tutarı 6.500.000 TL’den 25.000.000 TL’ye çıkarıldı.
   
 • Girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının kuruluşunda asgari başlangıç sermayesinin; girişim sermayesi yatırım ortaklığına dönüşümde ise mevcut ödenmiş/çıkarılmış sermaye ile özsermayenin her biri için sahip olunması gerekli asgari tutar 29.000.000 TL’den 100.000.000 TL’ye çıkarıldı.
   
 • Girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının paylarının sadece nitelikli yatırımcılara satılması durumunda, kuruluşta başlangıç sermayesinin, dönüşümde ise mevcut ödenmiş veya çıkarılmış sermayesi ile öz sermayesinin her biri için sahip olunması gerekli asgari tutar 7.250.000 TL’den 30.000.000 TL’ye çıkarıldı.

Halka Arz Şartları Ağırlaştı!

 • Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların, ek satış hariç halka arz edilecek paylarının halka arz fiyatı baz alınarak hesaplanacak piyasa değerine göre yüklenim zorunluluğunda esas alınacak piyasa değeri 60.000.000 TL – 100.000.000 TL arasında iken, 150.000.000 TL – 250.000.000 TL olarak belirlendi.
   
 • Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların ek satış hariç halka arz edilecek paylarının halka arz fiyatı baz alınarak hesaplanacak piyasa değerine göre satışa hazır hale getirilecek pay oluşturulup oluşturulmayacağı hususunun tespitinde baz alınacak piyasa değeri 104.025.474 TL’den, 231.903.989 TL’ye çıkarıldı.
   
 • Sermaye Piyasası Kanunu'nu kapsamından çıkarılma için gerekli finansal tablo büyüklüklerinin tespitinde baz alınacak tutarlar 2021 yılı için net satış hasılatı dışında kalan diğer gelirler toplamı ve net satış hasılatının her ikisi de 180 milyon TL’den az veya aktif toplamı 300 milyon TL’den az olarak, 2022 yılı için net satış hasılatı dışında kalan diğer gelirler toplamı ve net satış hasılatının her ikisi de 270 milyon TL’den az veya aktif toplamı 450 milyon TL’den az olarak belirlendi.