KPLAW

İş Kuleleri, Kule 3, Kat:2, 34330,
Levent / Istanbul, Turkey

CONTACT

T: +90 (212) 249 29 39
M: info@kplawtr.com

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 9 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Önemli değişiklikler nelerdir?

İlgili Yönetmeliğin adı “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” olarak değişmiştir.

Halka açık olmayan anonim şirketlerin pay sahiplerinin genel kurulda vekaleten temsil edilmesi halinde, noter onaylı olmayan vekaletnamelerin noter huzurunda düzenlenen imza beyannamesi ile birlikte kabul edilmesi hükmü kaldırılmıştır. Pay sahiplerinin, genel kurul toplantılarında vekaleten temsil edilebilmesi için Yönetmelik’e uygun olarak noterden vekaletname düzenlenmesi gerekmektedir.

Kuruluş ve esas sözleşme değişiklik işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketler hariç olmak üzere, tek pay sahipli şirketlerin genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisi bulunma zorunluluğu kaldırılmıştır. Böylelikle kuruluş ve esas sözleşme değişiklik işlemleri Bakanlık iznine tabi olmayan tek pay sahipli şirketlerin sermaye artırım, sermaye azaltım gibi gündem maddeleri içeren genel kurul toplantılarını bakanlık temsilcisi katılımı olmaksızın gerçekleştirme imkanı tanınmıştır.

Yönetim kurulunun mevcut olmaması veya yönetim kurulu toplantı nisabı oluşmasına imkan bulunmaması durumunda, yönetim kurulu üyelerinin seçilmesine yönelik çağrısız genel kurul toplantısı için Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi, tüm pay sahiplerinin veya temsilcilerinin imzaları noterce onaylı dilekçesi ile birlikte gerçekleştirilebilecektir.

Bakanlık temsilcisi başvurularında, Şirket’e ait imza sirkülerlerinin başvuru belgeleri ile birlikte sunulması şartı kaldırılmıştır. Yönetim kurulu tarafından çağrılan genel kurul toplantıları için, Bakanlık Temsilcisi başvurularının Mersis aracılığı ile de yapılabileceği düzenlenmiştir. Böylelikle uygulama ile yönetmelik uyumlu hale getirilmiştir.

Son olarak, Yönetmelik ekinde yer alan belgelerde değişiklik yapılmış olup, yapılacak olan başvurularda bu belgelerin dikkate alınması uygun olacaktır.