KPLAW

İş Kuleleri, Kule 3, Kat:2, 34330,
Levent / Istanbul, Turkey

CONTACT

T: +90 (212) 249 29 39
M: info@kplawtr.com

Unutulma hakkına ilişkin rehber (“Rehber”) ile; kişilerin ad ve soyadı ile arama motorları üzerinden yapılan aramalarda çıkan sonuçların indeksten çıkarılmasına yönelik talepleri hakkında alınan Kişisel Verileri Koruma Kurul (“Kurul”)’unun 23/06/2020 tarihli ve 2020/481 sayılı Kararı çerçevesinde, arama motorları nezdinde unutulma hakkının kullanılmasına açıklık getirilmesi amaçlanmıştır.

İlgili rehberde, öncelikle unutulma hakkı ve gelişimi ile unutulma hakkının uluslararası ve ulusal hukuktaki yerine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Akabinde, ilgili kişinin unutulma hakkına ilişkin hak arama yöntemleri detaylı olarak açıklanmıştır.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) Bakımından

Kurum, unutulma hakkını pek çok hakkı içinde barındıran bir üst kavram olarak değerlendirmekte olup, bu hakkın tesisi ve gereklerinin yerine getirilmesi adına; “silme”, “yok etme veya anonim hâle getirme” ile “indeksten çıkarma” işlemi gibi, somut olaya göre belirlenen birçok araç olduğunu belirtmiştir.

Bununla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”), unutulma hakkının kullanımına ilişkin talepler açısından, arama motorlarının KVKK karşısındaki durumu ve bu kapsamda ilgili kişinin adı ve soyadı arama motoruna yazıldığında ortaya çıkan sonuçlarda yer alan bağlantıları kaldırmakla yükümlü olup olmadığı hususlarında ilgili kişilerin haklarını nasıl kullanacaklarına ilişkin usul ve esaslar belirlemiştir. Buna göre;

 • İlgili kişilerce unutulma hakkının tesisine ilişkin talepler; veri işleme şartları kapsamında ileri sürülebileceği gibi veri işleme şartı olmaksızın üçüncü kişiler tarafından işlenen ve yayılan içerikler ile ilgili olarak da ileri sürülebilmektedir.
 • Bu hakkın yalnızca kişisel verisi işlenen ilgili kişi tarafından kullanılması mümkün olup, ilgili kişi olmayan üçüncü kişiler tarafından kullanılması mümkün değildir.
 • İlgili kişilerin verilerinin, veri işleme amacı karşısında yanlış, elverişsiz, ilgisiz ya da ölçüsüz olması halleri gibi belirli şartlar altında, ilgili kişilerin kişisel verileriyle ilgili bağlantıların arama sonuçlarından çıkarılmasını arama motorlarından talep edebilmeleri mümkündür.
 • Bu kapsamda unutulma hakkı ilgili kişiler tarafından her koşulda ileri sürülebilen mutlak bir hak olmayıp “istisnai bir hak” niteliğinde olduğundan her somut olay özelinde kriterler çerçevesinde değerlendirme yapılarak karar verilmektedir.

Arama sonuçlarının indeksten çıkarılmasına yönelik olarak unutulma hakkı kapsamında alınan karar açısından vurgulanması gereken diğer bir husus ise, bu hak çerçevesinde internette yer alan verilerin erişiminin tamamen engellenmemesidir.

 • Arama motorlarında konuya ilişkin farklı kelimelerle arama yapıldığında ortaya çıkan sonuçlarda ilgili içeriğe erişilebilmesi mümkündür.
 • Dolayısıyla ilgili kişinin talebi üzerine bir arama sonucunun bağlantısının kısmen kaldırılmış olmasının, yayımlanan içeriğe hiçbir şekilde erişim sağlanmayacağı anlamına gelmemekte olup, bahse konu verilere farklı kombinasyonlarla yapılan aramalarda ya da doğrudan kaynaktan erişilebilecektir.
 • Öte yandan, Kurulca yapılan değerlendirmeler neticesinde arama motorları, internette üçüncü kişiler tarafından yayımlanan ve ilgili kişiler hakkında bilgi içeren, ilgili kişilerin adı ve soyadı ile yapılan aramalarla ortaya çıkan sonuçları kaldırmakla yükümlüdür.

  Kişisel Verileri Koruma Kurulu Tarafından Kişilerin Ad ve Soyadı ile Arama Motorları Üzerinden Yapılan Aramalarda Çıkan Sonuçların İndeksten Çıkarılmasına İlişkin Değerlendirmede Dikkate Alınacak Kriterler

  Rehberde, Kurul’un kişilerin ad ve soyadı ile arama motorları üzerinden yapılan aramalarda çıkan sonuçların indeksten çıkarılmasına ilişkin değerlendirmede dikkate alınacak kriterlere de yer verilmiştir. Bu kriterlerin Kurul’un 23/06/2020 tarihli ve 2020/481 sayılı Kararının ekinde yer alan ve her somut olay bazında incelenecek kriterler olduğu ifade edilmiştir:

  Bu kriterler;
   
 • İlgili kişinin kamusal yaşamda önemli bir rol oynaması
 • Arama sonuçlarının öznesinin çocuk olması
 • Bilginin içeriğinin doğruluğu
 • Bilginin kişinin çalışma hayatı ile ilgisi
 • Bilginin ilgili kişi hakkında hakaret, onur kırıcı, iftira niteliğine sahip olması
 • Bilginin özel nitelikli kişisel veri niteliği taşıması
 • Bilginin güncelliği
 • Bilginin kişi hakkında önyargıya sebep olması
 • Bilginin kişi açısından risk doğurması
 • Bilginin kişinin kendisi tarafından yayımlanma durumu
 • İçeriğin gazetecilik faaliyeti kapsamında işlenen verileri kapsaması
 • Bilgilerin yayınlanmasında yasal zorunluluk olması
 • Bilginin ceza gerektiren bir suçla ilgili olması

Son olarak Rehberde, ilgili kişinin hak arama yöntemlerine değinilmiş olup, ilgili kişinin veri sorumlusuna başvuru yöntemiyle kişisel verileri koruma kuruluna şikâyet yöntemi detaylarıyla birlikte açıklanmıştır.