KPLAW

İş Kuleleri, Kule 3, Kat:2, 34330,
Levent / Istanbul, Turkey

CONTACT

T: +90 (212) 249 29 39
M: info@kplawtr.com

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 16 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Önemli değişiklikler nelerdir?

Kanun değişikliği ile, ilgili bakanlık Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olmuş ve kayıtlı elektronik posta (KEP), kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısı (KEPHS) ve KEP hesabının tanımları yapılmıştır. Kanun kapsamına giren şirket ve şubeler adına E-TUYS vasıtasıyla işlem yapacak gerçek kişilerin kullanıcı olarak yetkilendirilmesi için gerekli olan belgeler güncellenmiştir. Bu doğrultuda, şirket ve şubelere KEPHS’den temin edilecek KEP hesabı ile nitelikli elektronik sertifikaya sahip olma zorunluluğu getirilmiş ve herhangi bir amaçla daha önce temin edilen ve geçerlilik süresi olan KEP hesaplarının E- TUYS için kullanılabilmesi mümkün kılınmıştır.

Bu kapsamda, yabancı yatırımcı şirket ve şubeler adına E – TUYS vasıtasıyla işlem yapacak kişilerin kullanıcı olarak yetkilendirilmesi için gerekli belgeler, şirket bilgilerinde değişiklik vb. işlemler veya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca talep edilecek belgeler, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü (“Genel Müdürlük”) KEP adresine gönderilecektir.

Yeni düzenlemeye göre, Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler tarafından yetkilendirme başvuruları, 16.10.2020 tarihinden itibaren 1 ay süre ile belge asılları ile birlikte Genel Müdürlük’e yapılabilecektir. Bu doğrultuda, yeni E-TUYS taahhütnamesi ve kullanıcı yetkilendirme formunun Genel Müdürlük’e KEP adresi aracılığıyla gönderilmesi gerekmekte ve buna ek olarak, başvuruya ilişkin evrak asıllarının 10 yıl süre ile muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Kullanıcıların sertifikalarının ve KEP hesaplarının yenilenmesi veya başka bir nitelikli elektronik sertifika veya KEP hesabı temin etmeleri halinde yeniden yetkilendirme başvurusunun yapılmasının gerekmediği düzenlenmiştir.

Bu doğrultuda, yetkinin iptali için yapılacak başvuru usulünde değişiklik yapılmıştır. Kullanıcının yetkisi şirket ve şubelerin noter tarafından düzenlenmiş azilnameyi Genel Müdürlük KEP adresine göndermesine müteakip iptal edileceği hükmü getirilmiş ve başvuruda şirket ve şubeleri temsile yetkili kişilerce Bakanlık internet sayfasında yer alan örneğe uygun olarak noter tarafından düzenlenmiş azilnamenin aranacağı hükme bağlanmıştır. Ayrıca yetkiden feragat durumlarında, feragatin noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü olarak şirket ve şubeye bildirildiğini tevsik eden belgelerin Genel Müdürlük KEP adresine gönderilmesi zorunlu kılınmıştır.

Son olarak, faaliyeti sona eren veya faaliyetine son verilen şirket ve şubelerin söz konusu durumu tevsik eden belgelerin Genel Müdürlük KEP adresine gönderilmesi gerektiği ve şirket/şubelerin veya kullanıcıların bilgi ve belge değişikliklerinin E-TUYS’ta güncelleneceği veya Genel Müdürlük KEP adresine gönderileceği hükme bağlanmıştır.