KPLAW

İş Kuleleri, Kule 3, Kat:2, 34330,
Levent / Istanbul, Turkey

CONTACT

T: +90 (212) 249 29 39
M: info@kplawtr.com

Kambiyo Senetlerinden Doğan Alacaklarin Tahsil Ve Takibine İlişkin Olarak Uygulanacak Geçici Düzenleme Yürürlüğe Girdi

30.4.2021 tarihli 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7318 sayılı “Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında, kambiyo senetlerinden doğan alacakların ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamındaki idarelerin kamu ve özel hukuk alacaklarının takip ve tahsili hakkında birtakım düzenlemeler yapılmıştır.

7318 sayılı Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 15. Maddesi ile; 7226 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”a, Covid-19 salgını sebebiyle uygulanan kısıtlamalardan kaynaklı olarak meydana gelebilecek hak kayıplarının önüne geçebilmek adına eklenen geçici madde ile;

  • İbraz süresinin son günü 30.4.2021-31.5.2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasına isabet eden çeklerin, bu tarihler arasında ibraz edilemeyeceği, 1.6.2021 tarihinden sonra KALAN İBRAZ SÜRESİ İÇİNDE ibraz edilebileceği,
  • 30.4.2021-31.5.2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında bu tarihler arasında icra iflas takibi başlatılamayacağı, ihtiyati haciz kararı verilemeyeceği, başlamış olan takiplerin duracağı,
  • Yukarıda yazılı tarihler arasında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamındaki idarelerin kamu ve özel hukuk alacakları hakkında icra iflas takibi başlatılamayacağı yönünde düzenleme yapılmıştır.

7318 sayılı Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un, yukarıda yer alan düzenlemeleri kapsayan 15. maddesi, söz konusu kanunun yayımlanma tarihi olan 30.4.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Yapılan düzenlemeye ilişkin olarak T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan 30.4.2021 tarihli basın duyurusu kapsamında; anılan düzenleme ile “Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle uygulanan kısıtlama tedbirleri kapsamında çekini bankaya ibraz edemeyen alacaklıların hakkının korunduğu hem de borçluların ödeme günü bu tarihler arasına denk gelen borçlarını 1/6/2021 tarihinden sonra ödeyebilmelerine imkan tanındığı” açıklanmıştır.

Ayrıca; aynı basın duyurusu ile; “ibraz süresinin son günü 30/4/2021 ila 31/5/2021 tarihleri arasına isabet eden çeklerin belirtilen tarihler arasında bankaya ibrazı halinde çek hesabı sahibinin hesabında çekin karşılığının bulunması kaydıyla çekin ödenmesi, aksi takdirde 1/6/2021 tarihinden önce karşılıksızdır işlemi yapılmaması gerektiği, bu hususta oluşan tereddütleri gidermek ve uygulama birliğini sağlamak üzere ilgili kurumlara bildirim yapıldığı" açıklanmıştır.

 Yine 30.4.2021 yayım tarihli “7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 3’üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (A) Bendinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” ile; “Tam kapanma ile birlikte ticari hayatta meydana gelecek yavaşlamanın tacir ve esnaf bakımından olası olumsuz etkilerini azaltabilmek ve tam kapanma dönemi içinde ödemelerini planlayabilmelerine imkân verebilmek amacıyla, tacir ve esnafın 30/4/2021 ila 31/5/2021 tarihleri arasına isabet eden kambiyo senedinden ve özellikle çek ve bonodan kaynaklanan borçları ile kamu idarelerine olan borçlarına ilişkin olarak 2021 yılı Mayıs ayı sonuna kadar yasal takip başlatılmamasının amaçlandığı ve  Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle uygulanan kısıtlama tedbirleri kapsamında çekini bankaya ibraz edemeyen alacaklının hakkının korunmasının yanı sıra borçlunun ödeme günü bu tarihler arasına denk gelen borçlarını 1/6/2021 tarihinden sonra ödeyebilmesine de imkân sağlandığı” belirtilmiş ve 7226 sayılı kanunun ilgili Geçici 3. maddesi kapsamında;

İbraz süresinin son günü, 30/4/2021 ila 31/5/2021 tarihleri arasına isabet eden çeklerin, belirtilen tarihler arasında bankaya ibraz edilmesi halinde, çek hesabı sahibinin hesabında çekin karşılığının bulunması kaydıyla çek bedelinin ödenmesi gerektiği,
 
İbraz süresinin son günü, 30/4/2021 ila 31/5/2021 tarihleri arasına isabet eden çeklerin, belirtilen tarihler arasında bankaya ibraz edilmesi ve çek hesabı sahibinin hesabında çekin karşılığının bulunmaması halinde, 1/6/2021 tarihinden önce 5941 sayılı Çek Kanunu kapsamında karşılıksızdır işlemi yapılmayacağı, 1/6/2021 tarihinden sonra ise söz konusu çeklerle ilgili gerekli işlemler yapılabileceği düzenlenmiştir.