KPLAW

İş Kuleleri, Kule 3, Kat:2, 34330,
Levent / Istanbul, Turkey

CONTACT

T: +90 (212) 249 29 39
M: info@kplawtr.com

Rekabet Kurumu, içinde bulunulan ekonomik koşullar ve döviz kuru değişikliklerini göz önünde bulundurularak, birleşme ve devralma işlemlerinde izin alınmasında belirleyici ciro eşiklerini 4 Mart 2022 tarihinde yayınladığı 2022/2 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ ile değiştirmiştir. Ciro eşiklerinin yükselmesi sebebiyle, birleşme ve devralma alanındaki işlemlerin çoğalması beklenmektedir.

Ciro Bareminde Değişiklik

Birleşme ve devralma işlemlerinde; (i) işlem taraflarının Türkiye ciroları toplamının yedi yüz elli milyon TL’yi ve işlem taraflarından en az ikisinin Türkiye cirolarının ayrı ayrı iki yüz elli milyon TL’yi
veya (ii) devralma işlemlerinde devre konu varlık ya da faaliyetin, birleşme işlemlerinde ise işlem taraflarından en az birinin Türkiye cirosunun iki yüz elli milyon TL’yi ve diğer işlem taraflarından en az birinin dünya cirosunun üç milyar TL’yi aşması durumunda, ilgili birleşme yahut devralma işleminin geçerlilik kazanması için Rekabet Kurulundan izin alınması zorunlu hale gelmiştir.

Gelişen dijital sektör göz ardı edilmemiş ve Türkiye coğrafi pazarında faaliyet gösteren veya ar-ge faaliyeti olan ya da Türkiye’deki kullanıcılara hizmet sunan teknoloji teşebbüslerinin devralınmasına ilişkin işlemlerde iki yüz elli milyon TL’lik ciro eşiklerinin aranmayacağı düzenlenmiştir.

Teknoloji Teşebbüslerine Yönelik Yeni Adımlar ve Bildirim Yükümlülüğü

“Teknoloji Teşebbüsleri” ibaresi bu tebliğ ile, “Dijital platformlar, yazılım ve oyun yazılımı, finansal teknolojiler, biyoteknoloji, farmakoloji, tarım kimyasalları ve sağlık teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren teşebbüsleri veya bunlara ilişkin varlıklar” olarak tanımlanmıştır.

Rekabet Kurumu internet sayfasında yapmış olduğu açıklama ile, “Teknoloji Teşebbüsleri” tarafından yapılacak birleşme ve devralmalarda daha sıkı bir kontrol tesis etmek üzere bu teşebbüslere yönelik olarak ilave bildirim yükümlülüğü getirdiğini duyurmuştur. Söz konusu düzenleme ile teknoloji teşebbüslerinin devralınmasına yönelik işlemlerin büyük ölçüde Rekabet Kurumu denetimine tabi olması ve bahsi geçen teşebbüslere yönelik öldürücü devralmaların önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

Mali Kurumlarca Gerçekleştirilen Birleşme ve Devralma İşlemlerinde Ciro Hesaplama Esasları

Buna göre bankalar, finansal kiralama, faktoring, finansman şirketleri, aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketleri için mevcut düzende kullanılması öngörülen finansal raporlamaya ilişkin esaslar, sektörün kendi güncellemelerine atıf yapılarak güncellenmiştir.

Dijital Çağa Hazırlık, Elektronik Bildirim

Tebliğ de bildirimlerin “elden veya posta yolu” ile yapılabilmesinin yanına “e-devlet üzerinden” ibaresinin eklenmesiyle bildirim formu elektronik bir formata dönüştürülmüştür. Bunun amacı ileri süreçlerde elden veya posta yolu ile ibarelerinin kaldırılıp, bildirimin tamamen elektronik ortamda doldurularak iletilmesidir. Birleşme ve devralmalara ilişkin bildirim formu elektronik formata dönüştürülmek üzere yeniden düzenlenmiştir.

Değişiklikler 4 Mayıs 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.