KPLAW

İş Kuleleri, Kule 3, Kat:2, 34330,
Levent / Istanbul, Turkey

CONTACT

T: +90 (212) 249 29 39
M: info@kplawtr.com

Yönetim Kurulu, Anonim Şirketlerde ortaklığın yönetim ve temsil organı olup, bulunmaması bir fesih nedeni olur.  Üye sayısı ana sözleşmede gösterilir ve yönetim kurulu en az bir üyeden oluşur, özel hükümlere bağlı bazı anonim şirketlerde ise üye sayısı açısından istisnalar bulunuyor.

Yönetim Kurulu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) uyarınca, kanun ve ana sözleşmede genel kurulun yetkisine bırakılanlar dışında, şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli her türlü işlem ve işler hakkında karar alma konusunda yetkili kılınıyor. 

TTK’nın 366/1 hükmü ise anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımını düzenler. Anonim şirkette yönetim ve temsil organı olan yönetim kurulunun birden fazla üyeden oluşması halinde yönetim kurulu, her yıl üyeleri arasından bir başkan ve o bulunmadığı zamanlarda başkana vekalet etmek üzere en az bir başkan vekili seçmelidir. Şirket ana sözleşmesinde başkan ve başkan vekilinin veya bunlardan birinin, genel kurul tarafından seçilmesi de öngörülebilir. 

1. Görev Dağılımı:

Görev dağılımı, yönetim kurulu başkan ve en az bir başkan vekili seçilmesine yöneliktir. Yönetim kurulu üyeleri arasından başkan ve başkan vekilinin seçilmesi önemlidir çünkü toplantıların yönetimi, bilgi alma hakları gibi konularda yönetim kurulu başkanınca çeşitli yetkiler verilmektedir. 

2. Görev Dağılımı Her Yıl Yapılmalıdır:

TTK uyarınca, yönetim kurulu üyelerinin en çok üç yıl seçilebilmelerine rağmen görev dağılımının her yıl yapılması zorunludur. Faaliyette bulunulacak her yıl için, mümkün olan en erken sürede görev dağılımının yapılması  önerilir.

3. Görev Dağılımına Karar Verecek Organ:

Görev dağılımı kural olarak yönetim kurulunca yapılır. Ancak esas sözleşmede yapılacak bir düzenleme ile yönetim kurulu başkan ve başkan vekilinin genel kurul tarafından seçilmesi de öngörülebilir.