KPLAW

İş Kuleleri, Kule 3, Kat:2, 34330,
Levent / Istanbul, Turkey

CONTACT

T: +90 (212) 249 29 39
M: info@kplawtr.com

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) 23.08.2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelikte yapılan değişikliklerde, iade teslim masraflarının tüketici tarafından karşılanabileceği, cayma hakkın kullanılmasına ilişkin daha kuralların sıkılaşması konuları ve aracı hizmet sağlayıcısına dair yükümlülüklerin daha kapsamlı şekilde düzenlenmesi dikkat çekiyor.

 

2022 yılı içerisinde Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da, Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler ile geniş kapsamlı ve tüketici lehine birçok düzenleme yapıldı.

 

Kimleri nasıl etkiliyor?

Yönetmelik’le yapılan değişiklikler tüketicileri ve beraberinde tüketiciye mal ve hizmet sağlayanları, satıcıları ve bu mal ve hizmetin sağlanması amacıyla mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden aracı hizmet sağlayıcılarını etkiliyor.

 

Yeni Düzenleme İle Ne Değişti?

Yapılan değişikler doğrultusunda Mesafeli Satış Sözleşmeleri Yönetmeliği’ne  “Aracı Hizmet Sağlayıcı” ve “Platform” tanımları eklendi.  “Aracı Hizmet Sağlayıcı: Oluşturduğu sistem ile uzaktan iletişim araçlarını kullanmak veya kullandırmak suretiyle satıcı veya sağlayıcı adına mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden gerçek veya tüzel kişi” ve “Platform: Kamu hizmetlerinin tek noktadan sunulduğu ortak kamu elektronik platformu hariç olmak üzere, aracı hizmet sağlayıcının mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık etmek üzere oluşturduğu sistem” olarak tanımlanıyor.  Ayrıca mesafeli sözleşmenin platform üzerinden kurulması halinde; aracı hizmet sağlayıcının satıcı ve sağlayıcı ile birlikte, Tüketici mevzuatında, yapılan değişikliklerle paralel olarak, ön bilgilendirmenin yapılması, teyidi ve yapıldığının ispatında olduğu gibi, belirli durumlarda ödemelerin iadesi dahil birçok konuda da müteselsilen sorumlu olduğu belirtiliyor.

 

Yönetmelikle yapılan değişiklikte tüketicinin cayma hakkına ilişkin mesafeli sözleşmenin kurulmasından ya da buna karşılık gelen herhangi bir teklifin kabul edilmesinden önce cayma hakkının olduğu durumlarda;

 • Bu hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü,
 • Satıcının iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgi,
 • Malın bu taşıyıcıyla iadesi halinde teslim masrafını geçmemek üzere iade masraf tutarına ve hangi tarafça karşılanacağına,
 • Öngörülenin dışında bir taşıyıcıyla iadesi halinde ise iade masrafını tüketicinin karşılayacağına ilişkin

bilgilerin de yer alması gerekiyor.

 

Platform üzerinden kurulan mesafeli sözleşmelerde aracı hizmet sağlayıcı tarafından tüketicinin cayma formunu doldurabilmesi veya cayma beyanını gönderebilmesi için platform üzerinde gerekli sistemin kurulması ve tüketicilerin ilettiği cayma beyanlarının kendisi ve satıcı/sağlayıcıya ulaştığına ilişkin teyit bilgisinin tüketiciye derhal iletilmesi zorunlu kılınıyor.

 

Tüketicinin cayma hakkını kullandığı durumda satıcının tüm ödemeleri on dört gün içerisinde iade yükümlülüğü, tüketicinin malı ön bilgilendirmede belirtilen taşıyıcıya teslim etmesiyle başlayacak. Bunun istisnası ise tüketicinin malı öngörülen haricindeki bir taşıyıcıya teslim etmesi durumunda oluşuyor.  Bu durumda iade süresi malın satıcıya ulaştığı tarihte başlayacak.

 

Ön bilgilendirmede ilgili hususların belirtilmemesi, belirtilen taşıyıcının tüketicinin bulunduğu yerde şubesinin olmaması durumunda, teslim masrafları satıcı veya sağlayıcı; platform üzerinden kurulan mesafeli sözleşmelerde belirtilen hususların aracı hizmet sağlayıcıdan kaynaklanması durumunda aracı hizmet sağlayıcı tarafından karşılanacak.

 

Tüketicinin cayma hakkını malın kendisine tesliminden önce kullandığı hallerde tüketici tarafından ödenen teslim masraflarının satıcı, platform üzerinden kurulan ve bedelin tahsiline aracılık edilen mesafeli sözleşmelerde aracı hizmet sağlayıcı tarafından iadesi gerekiyor. Hizmet verilmesine ilişkin platform üzerinde kurulan ve bedelin tahsiline aracılık edilen sözleşmelerde tüketicinin cayma hakkını kullanması durumunda, aracı hizmet sağlayıcı da cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlü olacak.

 

Platform üzerinden kurulan mesafeli sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülüklerin kullanım süresi boyunca aracı hizmet sağlayıcı tarafından tüketicilerin;

 • Cayma hakkının kullanıldığına,
 • Sözleşmenin feshine,
 • Bedel iadesine,
 • Tüketicilerin satıcı veya sağlayıcı ile yaptıkları işlemlere ilişkin kayıtlara,
 • Teslimat veya ifaya ilişkin talep ve şikayetlere ilişkin

talep ve bildirimlerini iletebilmelerine ve takip edebilmelerine elverişli bir sistemi kurması ve kesintisiz olarak açık tutması zorunlu tutulacak. Bununla birlikte aracı hizmet sağlayıcı, tüketicinin platform üzerinden satıcı veya sağlayıcılarla yaptıkları işlemlere ilişkin kayıtları üç yıl boyunca saklamakla ve talep halinde bunları ilgili kurum, kuruluş ve tüketiciye vermekle yükümlü olacak.

 

Yönetmelikle yapılan değişiklik doğrultusunda tüketicinin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on dört gün içinde malı satıcı veya sağlayıcıya ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye geri gönderme zorunluluğu olacak.

 

Tüketici, iade masraflarının ön bilgilendirmede kararlaştırılması ve satıcının öngördüğü taşıyıcı ile iadesinde bedelin belirtilmesi durumunda teslim masrafını geçmemek kaydıyla karşılamakla yükümlü kılınıyor. Malın ayıplı olması bu hükmün istisnası olarak düzenlenirken bu durumda iade masrafından tüketici sorumlu tutulmuyor.  Tüketicinin talebi doğrultusunda iade masrafı, iade konusu mal veya hizmet bedeli ile teslimat masraflarından mahsup edilebilecek.

 

Aracı hizmet sağlayıcı tarafından, tüketicinin mesafeli sözleşmede yer alan cayma hakkını kullanması durumunda, bu hususun tüketiciye ilave mal veya hizmet sağlanan yan sözleşmenin tarafı olan üçüncü kişiye derhal bildirilmesi gerekecek.

 

Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça aşağıda yer alan sözleşmelerde tüketicinin cayma hakkını kullanamayacağı belirtiliyor;

 1. Tüketiciye teslim edilmiş cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlara ilişkin sözleşmeler,
 2. Canlı müzayede şeklinde açık artırma yoluyla akdedilen sözleşmeler,
 3. Tanıtma ve kullanma kılavuzunda satıcı veya yetkili servis tarafından kurulum veya montajının yapılacağı belirtilen mallardan kurulum ya da montajı yapılanlara ilişkin sözleşmeler ve
 4. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre tescili zorunlu olan taşınırlar ile kayıt veya tescil zorunluluğu bulunan insansız hava araçlarına ilişkin sözleşmeler.

 

Mal satışlarında tüketicinin siparişinin satıcı veya sağlayıcıya ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde teslim edilmesi şartının istisnası ise tüketicinin isteği veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler olarak belirtiliyor.

 

Yürürlüğe Giriş Tarihi?

14.09.2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik” ile Yönetmelikle yapılan değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihine ilişkin 18. madde değiştirilmiştir. Bu doğrultuda Yönetmeliğin 3. maddesi ile değiştirilen m.5/1-g hükmü, 9. maddesi, 10. madde ile eklenen m.12/A/7-b hükmü, 11. ve 13. maddeleri 1/1/2024 tarihinde, diğer hükümleri ise 1/10/2022 tarihinde yürürlüğe girecek. 14.09.2022 tarihli Yönetmelik’e buradan, 23.08.2022 tarihli Yönetmelik’e ise buradan ulaşabilirsiniz.