KPLAW

İş Kuleleri, Kule 3, Kat:2, 34330,
Levent / Istanbul, Turkey

CONTACT

T: +90 (212) 249 29 39
M: info@kplawtr.com

Yabancılık unsuru bulunan uyuşmazlıkta Hakem Heyeti, tahkim yargılamasına uygulanacak usul hukuku kurallarının öncelik sırasına göre, a)MTK ve HMK’nın tahkime ilişkin emredici kuralları, b) İTOTAM Tahkim Kuralları, c) MTK ve HMK’nın tahkime ilişkin emredici olmayan kuralları olarak belirledi. Sayılan düzenlemelerde uygulanabilir bir hüküm bulunmaması halinde HMK’nın tahkime ilişkin olmayan hükümlerinin uygun düştüğü ölçüde kıyas yoluyla uygulanabileceğine karar verdi.

Hakem Heyeti, vekaletname sunulmamasına ilişkin sayılan düzenlemelerde bir hüküm bulunmaması nedeniyle Devlet mahkemelerinde açılan davalarda vekâletname sunulmasını düzenleyen HMK.m. 77’ye göre Davacının davasının açılmamış sayılmasına karar verdi.